ศึกษาเรียนรู้เรื่องโรงสีข้าว

ศึกษาเรียนรู้เรื่องโรงสีข้าว

นักเรียนได้ลงพื้นที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงสีข้าว จากวิทยากรท้องถิ่น ได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์

ใส่ความเห็น