ผลาหารล้ำคุณ

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ขนุน

ข้อมูลรายละเอียดแหล่งเรียนรู้

 1. เป็นแหล่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาการปลูกขนุน
 2. เป็นแหล่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทักษะ ประสบการณ์ ทักษะอาชีพ ในการปลูกขนุน
 3. เป็นแหล่งปลูกขนุน เพื่อนำไปใช้ในการบริโภค

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ ศึกษาการปลูกขนุน
 2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ด้านทักษะ ประสบการณ์ ทักษะอาชีพในการปลูกขนุน
 3. เพื่อนำขนุน มาใช้ในการบริโภค

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 กระท้อน

ข้อมูลรายละเอียดแหล่งเรียนรู้

 1. เป็นแหล่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาการปลูกกระท้อน
 2. เป็นแหล่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทักษะ ประสบการณ์ ทักษะอาชีพ ในการปลูกกระท้อน
 3. เป็นแหล่งปลูกกระท้อน เพื่อนำไปใช้ในการบริโภค

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ ศึกษาการปลูกกระท้อน
 2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ด้านทักษะ ประสบการณ์ ทักษะอาชีพในการปลูกกระท้อน
 3. เพื่อนำกระท้อนมาใช้ในการบริโภค

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 มะกอกน้ำ

ข้อมูลรายละเอียดแหล่งเรียนรู้

 1. เป็นแหล่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาการปลูกมะกอกน้ำ
 2. เป็นแหล่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทักษะ ประสบการณ์ ทักษะอาชีพ ในการปลูกมะกอกน้ำ
 3. เป็นแหล่งปลูกมะกอกน้ำเพื่อนำไปใช้ในการบริโภค

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ ศึกษาการปลูกมะกอกน้ำ
 2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ด้านทักษะ ประสบการณ์ ทักษะอาชีพในการปลูกมะกอกน้ำ
 3. เพื่อนำมะกอกน้ำมาใช้ในการบริโภค

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 มะขาม

ข้อมูลรายละเอียดแหล่งเรียนรู้

 1. เป็นแหล่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาการปลูกมะขาม
 2. เป็นแหล่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทักษะ ประสบการณ์ ทักษะอาชีพ ในการปลูกมะขาม
 3. เป็นแหล่งปลูกมะขามเพื่อนำไปใช้ในการบริโภค

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ ศึกษาการปลูกมะขาม
 2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ด้านทักษะ ประสบการณ์ ทักษะอาชีพในการปลูกมะขาม
 3. เพื่อนำมะขามมาใช้ในการบริโภค

ฐานการเรียนรู้ที่ 5 มะนาว

ข้อมูลรายละเอียดแหล่งเรียนรู้

 1. เป็นแหล่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาการปลูกมะนาว
 2. เป็นแหล่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทักษะ ประสบการณ์ ทักษะอาชีพ ในการปลูกมะนาว
 3. เป็นแหล่งปลูกมะนาวเพื่อนำไปใช้ในการบริโภค

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ ศึกษาการปลูกมะนาว
 2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ด้านทักษะ ประสบการณ์ ทักษะอาชีพในการปลูกมะนาว
 3. เพื่อนำมะนาวมาใช้ในการบริโภค