เพิ่มพูนมังสาหาร

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 หมูป่า

ข้อมูลรายละเอียดแหล่งเรียนรู้

 1. เป็นแหล่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และศึกษาการเลี้ยงหมูป่า
 2. เป็นแหล่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทักษะ ประสบการณ์ ทักษะอาชีพ ในการเลี้ยงหมูป่า
 3. เป็นแหล่งผลิตปุ๋ยคอก เพื่อนำไปใส่พืชผักและผลไม้

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ ศึกษาการเลี้ยงหมูป่า
 2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ด้านทักษะ ประสบการณ์ ทักษะอาชีพในการเลี้ยงหมูป่า
 3. เพื่อผลิตปุ๋ยคอก แล้วนำไปใส่พืชผักและผลไม้

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 วัว

ข้อมูลรายละเอียดแหล่งเรียนรู้

 1. เป็นแหล่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และศึกษาการเลี้ยงวัว
 2. เป็นแหล่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทักษะ ประสบการณ์ ทักษะอาชีพ ในการเลี้ยงวัว
 3. เป็นแหล่งผลิตปุ๋ยคอก เพื่อนำไปใส่พืชผักและผลไม้

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ ศึกษาการเลี้ยงวัว
 2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ด้านทักษะ ประสบการณ์ ทักษะอาชีพในการเลี้ยงวัว
 3. เพื่อผลิตปุ๋ยคอก แล้วนำไปใส่พืชผักและผลไม้