โรงเรียนธนาคาร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชดำเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 และได้ทรงเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนธนาคาร ในการนี้ได้พระราชทางเงินจำนวน 1,000 บาท เพื่อเปิดบัญชีกับโรงเรียนธนาคารอีกด้วย

จุดเด่นในการดำเนินโครงการ

  1. การทำงานที่เป็นระบบและความทุ่มเทเอาใจใส่ของคณะผู้บริหาร-ครู ผู้ปกครอง นักเรียน เจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคาร และ ธกส.สาขาศรีสะเกษ ให้การดำเนินงานกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
  2. ผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดให้ความสำคัญ สนับสนุนและมีส่วนรวมอย่างจริงจัง
  3. มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตรวจได้

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอ
  2. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง
  3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น
  4. เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน
  5. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา ในการทำกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม