• เปิดเผยข้อมูลราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างอื่น (ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ – ห้องส้วม หอพักนักเรียน 4 ชั้น 240 คน/หลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ร่างขอบเขตของงาน (Tor) การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างอื่น (ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ – ห้องส้วม หอพักนักเรียน 4 ชั้น 240 คน/หลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างอื่น (ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ – ห้องส้วม หอพักนักเรียน 4 ชั้น 240 คน/หลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ร่างประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและก่อสร้างอื่น (ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ – ห้องส้วม หอพักนักเรียน 4 ชั้น 240 คน/หลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ใส่ความเห็น