ประวัติส่วนตัว

 • เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖
  ภูมิลำเนา อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  เป็นบุตรของ คุณพ่อสาง คุณแม่ไล พรหมทา
 • สถานภาพทางครอบครัว
  – สมรสกับนางปิยาพร พรหมทา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
  มีบุตร ๒ คน คือ
  ๑. นางสาวฐิติมาตย์ พรหมทา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
  ๒. นายสิรวิชญ์ พรหมทา กำลังศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันนานาชาติแห่งเศรษฐศาสตร์และการจัดการ ประเทศฟิลิปปินส์
 • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกำแพง จ.ศรีสะเกษ
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
 • ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเป๊าะบึงบูรพ์วิทยาคม

ประวัติการรับราชการ

 • โรงเรียนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
  ครู ๒ ระดับ ๒ ๙ พ.ค. ๒๕๒๗
  อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ ๑ ต.ค. ๒๕๓๑
 • โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดศรีสะเกษ
  อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ ๑ มิ.ย. ๒๕๓๒
  อาจารย์ ๒ ระดับ ๖๑ ต.ค. ๒๕๓๙
 • โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๖๒๘ มิ.ย. ๒๕๔๑
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๗ ๑ ต.ค. ๒๕๔๓
 • โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๗ ๔เม.ย. ๒๕๔๔
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ๑เม.ย. ๒๕๔๘
 • โรงเรียนวัดเขียน จังหวัดศรีสะเกษ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ๑๖ มิ.ย. ๒๕๔๘
  ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการ๑ เม.ย. ๒๕๕๐
 • โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการ๖ ก.ย. ๒๕๕๐
  ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๑
 • โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ๓๐ธ.ค. ๒๕๕๓
 • โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร จังหวัดศรีสะเกษ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ๑ ต.ค. ๒๕๕๕
 • โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ๑ พ.ย. ๒๕๖๑

ติดต่อผู้บริหาร : https://www.facebook.com/kanawut.promta | kanawut@swsk.ac.th


บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก

 • ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2534 โรงเรียนไตรมิตร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส
 • ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอก การบริหารการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

 • 68 หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 089-8487613

ประสบการณ์การทำงาน

 • อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนไตรมิตร ปี 2534-2540
 • อาจารย์ 2 ระดับ 6 (5) โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 12 ธันวาคม 2540
 • อาจารย์ 2 รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนดงรักวิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 4 กรกฎาคม 2543
 • อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 30 กันยายน 2545
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 23 มกราคม 2546
 • รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 กุมภาพันธ์ 2549
 • รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 26 กันยายน 2554

ติดต่อ : Chitlada@swsk.ac.th