โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ต่อเนื่อง 3-5ปี (ปีการศึกษา 2558-2562) ณ ห้องประชุมดอยตุง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น