Dayin

ครูฎายิน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ OBEC Webinar

พัฒนาตนเอง

เข้ารับการอบรมในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครู” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564

ใส่ความเห็น