Dayin

ครูฎายิน

About me.

ประวัติส่วนตัว

 • เกิด 26 พฤษภาคม 2517

ประวัติการศึกษา

 • ระดับประถมศึกษา โรงเรียนศรีประชานุกูล อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
 • ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 • ระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2541 บรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
  • ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3
 • พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน รับราชการที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
  • ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 5
  • ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
  • ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชา สร้างเกมสร้างสรรค์ ม.4
 • ปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชา การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ม.5
 • ปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ม.6
 • ครูที่ปรึกษาชุมนุมผลิตสื่อวิดีทัศน์
 • แอดมินเว็บไซต์/แฟนเพจโรงเรียน
 • หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี
 • ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ
 • ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
 • งานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งโรงเรียน

สื่อการเรียนรู้ที่ผลิตเอง

ติดต่อ