Dayin

ครูฎายิน

secret4swsk

 • เอกสารติวโอเน็ตนักเรียนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-พร้อมเฉลย
 • วิทยาการคำนวณ ม.6
  • หน่วยที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
   • การนำเสนอเเละแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ
    • การนำเสนอข้อมูล หมายถึง
    • การนำเสนอแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่
    • การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศในสายงาน มีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง อธิบาย
    • หากต้องการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศให้น่าสนใจและง่ายต่อการนำไปใช้งานนั้น มีเทคนิคอะไรบ้างให้ยกตัวอย่าง มา 3 ข้อ
    • รูปแบบของข้อมูลสารสนเทศ
    • การแบ่งปันข้อมูล หมายถึงอะไร พร้อมยกตัวอย่าง
    • สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง
    • ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์
     • เผยแพร่ตัวตน (Identity Network)
     • เผยแพร่ผลงาน (Creative Network)
     • ความสนใจตรงกัน (Interested Network)
     • ร่วมกันทำงาน (Collaboration Network)
     • ประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality)
     • เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ (Professional Network)
    • ข้อควรระวังในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
   • การเขียนบล็อกเเละการอัปโหลดวิดีโอ
   • การใช้ภาพอินโฟกราฟิก
    • อินโฟกราฟิกคืออะไร
    • หลักการออกแบบอินโฟกราฟิก แบ่งได้ 4 ด้าน
     • เตรียมข้อมูล
     • การวางแผนนำเสนอข้อมูล
     • ลงมือออกแบบ
     • ปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น
    • ยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้ในการทำอินโฟกราฟิก และบอกสาเหตุที่เลือก
    • บอกวิธีการออกแบบอินโฟกราฟิกที่ดี
   • การนำเสนอเเละแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย
    • มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานไว้ในมาตราใดใน รัฐธรรมนูญฯปี 2550 จงอธิบาย
    • ยกตัวอย่าง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบคลุมถึงสิทธิต่างๆมา 1 ข้อ พร้อมอธิบาย
    • OECD คืออะไร
    • หลักพื้นฐาน 8 ประการ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยอะไรบ้าง
    • แนวทางการพัฒนาคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
     • ความถูกต้องแม่นยำข้อมูล
     • ความลับของข้อมูล
    • ให้ยกตัวอย่างการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
    • จากบทความต่อไปนี้
     • “เล่น Social Network ให้ปลอดภัย รู้ ไว้เลี่ยงอันตราย แม้ Social Network จะมีข้อดีต่างๆ อยู่มากมาย แต่เราก็จะต้องใช้งานอย่างระมัดระวังด้วยเช่นกัน” ให้ยกตัวอย่างจากประโยคที่ขีดเส้นใต้
    • หากต้องการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ให้ตรวจได้ที่ช่องทางใดได้บ้าง
   • จริยธรรม จรรยาบรรณ เเละกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
    • ให้นักเรียนกำหนดข้อตกลงการใช้บล็อกเว็บไซต์ในการสร้างชิ้นงานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
   • ตัวอย่างข้อสอบหน่วยที่ 1
  • หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนเเปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • การเปลี่ยนเเปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
    • เทคโนโลยี (Technology) คือ
    • สารสนเทศ (Information) คือ
    • เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คือ
    • จงยกตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยี
   • ปัญญาประดิษฐ์
    • ปัญญาประดิษฐ์ เรียกอีกอย่างว่า
    • บิดาแห่งปัญญาประดิษฐ์ คือ
    • นิยามของปัญญาประดิษฐ์ ที่ จอห์น แม็กคาร์ที ได้นิยามไว้คือ
    • ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ 3 ระดับ มีอะไรบ้าง จงอธิบาย
    • จงยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในด้านต่างๆ มา 5 ด้าน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
   • เทคโนโลยีหุ่นยนต์
    • หุ่นยนต์หรือโรบอต (Robot) คืออะไร
    • ประเภทของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ แบ่งได้กี่ประเภท อะไรบ้าง
    • ให้นักเรียนหารูปของเทคโนโลยี จากข่าวในปัจจุบันมาพร้อม อธิบายความสามารถของเทคโนโลยีเลือก
   • เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
    • เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ถูกนิยามขึ้นโดยใคร
    • เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน คืออะไร
    • ความเป็นจริงเสริมในปัจจุบันสามารถจำแนกได้กี่ประเภท
    • กระบวนการทำงานของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
     • การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis)
     • การคำนวณค่าตำแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose Estimation)
     • กระบวนการสร้างภาพโมเดล 3 มิติ (3D Rendering)
   • อาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    • สายงานอาชีพด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ คือ / ยกตัวอย่าง
    • สายงานอาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ คือ / ยกตัวอย่าง
    • สายงานอาชีพด้านข้อมูล คือ / ยกตัวอย่าง
    • สายงานอาชีพด้านเกม คือ / ยกตัวอย่าง
    • สายงานอาชีพทางด้านมีเดียและกราฟิก คือ / ยกตัวอย่าง
    • สายงานอาชีพทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ คือ / ยกตัวอย่าง
    • สายงานอาชีพทางด้านการตลาดและธุรกิจออนไลน์ คือ / ยกตัวอย่าง
   • ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
    • ยกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของนักเรียน และบอกผลกระทบด้านบวกและด้านลบของเทคโนโลยีนั้น ๆ
    • ให้นักเรียนเลือกอาชีพมา 1 อาชีพ และบอกผลกระทบด้านบวกและด้านลบของการใช้เทคโนโลยีในสายอาชีพนั้น ๆ
    • ยกตัวอย่างผลกระทบทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม
    • ยกตัวอย่างผลกระทบทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อวัฒนธรรม
    • นักเรียนคิดว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรบ้าง
   • ตัวอย่างข้อสอบหน่วยที่ 2