Dayin

ครูฎายิน

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนด้วย Platform online”

ผลงาน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนด้วย Platform online” แก่คณะครูทุกท่าน โดยมี นางสาวฎายิน ลีลา ครู วิทยฐานะ ชำนาญพิเศษ เป็นวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในห้วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

ใส่ความเห็น