พิธีเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2563

เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งพิธีเกียรติยศจัดขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สถาบันการศึกษา และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ครูกับนักเรียน และรุ่นพี่ กับรุ่นน้อง จะมีพิธีการประดับเครื่องหมาย ส.ว.ซึ่งเป็นอักษรพระนามาภิไธยย่อ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตราสัญลักษณ์โรงเรียน และมอบหมวก ให้กับนักเรียนใหม่ทุกคน ทำให้เรานั้นเป็นลูกสมเด็จย่าอย่างเต็มภาคภูมิ

พิธีเกียรติยศ ในปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้ประดับหมวก ผู้ปกครองเป็นผู้มอบป้ายชื่อ และผู้มีเกียรติของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้มอบเข็ม สว. แก่นักเรียนใหม่ทุกคน

นักเรียนใหม่จะฝึกซ้อมพิธีเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้พิธีเกียรติยศเป็นไปอย่างสมเกียรติ โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ จัดพิธีเกียรติยศ วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง

ใส่ความเห็น