มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในการประกวดโครงงานฯ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนักเรียนในโครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น