โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ มาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แก่ครู-บุคลากร และนักเรียน บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564

ใส่ความเห็น