โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อพบปะ และกเปลี่ยนแนวคิด ปัญหา ข้อเสนอแนะ และรับทราบผลการเรียนของนักเรียน ณ หอประชุมกีฬาโรงอาหาร วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

ใส่ความเห็น