กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE เข้าค่ายปฐมนิเทศพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่ม 2 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ วันที่ 21-22 สิงหาคม 2563

ใส่ความเห็น