Loading

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 และมัธยมศึกษาปีที่ 5ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมดอยตุง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรม: https://photos.app.goo.gl/a8ugBVMBHmZXh4xW8

ใส่ความเห็น