Loading

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสิรมสร้างศักยภาพบุคลการเพิ่อการเสริมสร้างศักยภาพบุคลกรเพื่อการพัฒนา (Organixation development) OD โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/4KZ8n8M5TykW3c3i7

ใส่ความเห็น