Loading

นายคณาวุฒ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ม.4 มอบถุงกระดาษจากซองใส่กระดาษเอกสารและถุงผ้าที่ผลิตโดยนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.4 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วยและใช้งานอื่นๆ ณ คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลศรีสะเกษ วันที่ 17 มีนาคม 2564

ใส่ความเห็น