Loading

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยินดีต้อนรับ “พี่น้อง บองปะโอน แซมซาย ฮักแพง เบิ่งแงงกัน” ด้วยความรับ ความอบอุ่น ระหว่างพวกเราชาว 12 สว. วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ใส่ความเห็น