Loading

นายณัฐพล นพมิตร ศิษย์เก่า รุ่น 1 นักวิจัย ม.ธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร บริจาคเงินให้แก่ห้องสมุด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1,000 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนต่อไป โดยมี นางสาวฐิติพร มีเดช ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เป็นตัวแทนรับมอบเงินดังกล่าว และมอบให้ห้องสมุดต่อไป

ใส่ความเห็น