Loading

ระเบียบการขอรับพัสดุ (สำหรับนักเรียน)
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

***********************************

เพื่อให้การติดต่อขอรับพัสดุ (สำหรับนักเรียน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ป้องกันความผิดพลาดอันอาจจะเกิดขึ้น จึงกำหนดระเบียบการขอรับพัสดุดังนี้

  1. ฝ่ายบริหารงานบุคคลจะแจ้งรายชื่อผู้รับพัสดุไว้ที่หน้าห้องสำนักงานฝ่าย นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองเพื่อติดต่อขอรับพัสดุตามเวลาที่กำหนด
  2. กำหนดเวลาการขอรับพัสดุ ดังนี้

พัสดุส่งช่วงเช้า ขอรับได้เวลา    08.30 – 13.00 น.
พัสดุส่งช่วงบ่าย ขอรับได้เวลา    12.20 – 16.40 น.
ไม่สามารถรับพัสดุได้ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  1. ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้ามารับพัสดุด้านในสำนักงานฝ่าย ให้นักเรียนต่อแถวอย่างเป็นระเบียบบริเวณช่องลงเวลา แจ้งชื่อกับคุณครูและแสดงบัตรประจำตัวที่มีภาพถ่าย เพื่อคุณครูจะได้ส่งพัสดุได้อย่างถูกต้อง
  2. ผู้ลงชื่อรับพัสดุต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันกับชื่อที่จ่าหน้าพัสดุเท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นรับแทน ยกเว้น มีการบันทึกจากเจ้าของพัสดุเป็นลายลักษณ์อักษร
  3. ผู้รับพัสดุต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเท่านั้น
  4. ผู้รับพัสดุต้องเปิดเผยสิ่งของภายในหีบห่อแกคุณครู พร้อมทั้งลงชื่อรับพัสดุในทะเบียนพัสดุ
  5. คุณครูมีอำนาจในการปฏิเสธการส่งมอบพัสดุไปรษณีย์ที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย และเป็นอันตรายต่อนักเรียนและผู้อื่น
  6. หากนักเรียนไม่มารับพัสดุไปรษณีย์ภายในเวลา 3 วันหลังประกาศชื่อ คุณครูมีอำนาจในการเปิด หีบห่อ เพื่อตรวจสอบสิ่งของภายใน

ใส่ความเห็น