Loading

ปีการศึกษาภาพกิจกรรม
คลังภาพเก่า สว.ศก. จาก Google Drive ของโรงเรียน
อัลบั้มภาพจาก https://www.facebook.com/SrinagarindrathePrincessMotherSchoolSiSaKet
เกียรติประวัติของโรงเรียน (ภาพ-เกียรติบัตร-โล่รางวัล)
ดาวน์โหลด ตราโรงเรียน (swsk logo)
ดาวน์โหลด Intro เพลงมาร์ชโรงเรียน
ดาวน์โหลด เพลงมาร์ชโรงเรียน
ดาวน์โหลด เพลง สว. ศรีสะเกษ
2563
2563
2563การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563
2563ปฐมนิเทศนักเรียน โครงการ English Program (ENGLISH PROGRAM CAMP 2020) ประจำปีการศึกษา 2563
2563รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จากคณะกรรมการนิเทศอาสา มูลนิธิยุวพัฒน์ (มยพ.)
2563ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ เทคโลโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) และMSP ปีการศึกษา 2563
2563สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2563โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ (SMTE) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เข้าร่วมการนำเสนอโครงงาน
2563รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET)
2563แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
2563อบรอม Google Classroom
2563โปสเตอร์ "พิธีเกียรติยศ ๒๕๖๓"
2563รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบ O-NET สูง
2563จุดคัดกรอง Covid-19 สว.ศก.
2563ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563
2563พิธีเกียรติยศ ปีการศึกษา 2563
2563มอบเกียรติบัตรผู้ปกครองดีเด่นและครูผู้สอนดีเด่นเนื่องในงานพิธี "วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2563"
2563ฝึกซ้อมพิธีเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2563
2563ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศรีพงษ์ สมาน ได้บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งพนักงานราชการ วิชาเอกพลศึกษา
2563นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE เข้าค่ายปฐมนิเทศพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2563เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 "สัปดาห์วันวิทย์ พิชิตโควิด 19" ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2563"พิธีลงแขกดำนา ตามรอยพ่อหลวง ร.9" วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
2563ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2563ทำบุญหอพัก 1/2563
2563นางรุธีร์ แอพ เพียซ แซม เล่าประสบการณ์การเดินทางจากประเทศอเมริกา ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
2563ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ตำแหน่งครูอัตราจ้างนายมานพ ประเสริฐ วิชาเอกพลศึกษา นางสาวสุธาทิพย์ วรรณา วิชาเอกภาษาอังกฤษ และนางสาวเอกนรี สามสี วิชาเอกคณิตศาสตร์
2563พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
2563พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
2563ฝึกซ้อมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563และพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
2563วันศรีนครินทร์ 2563
2563ซ้อมพิธีวันศรีนครินทร์ 2563
2563ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ คุณครูชาวต่างชาติ และแสดงความยินดีกับคุณครูอชิรญาณ์ฎาษ์​ วงษ์พินิจ ที่ได้รับบรรจุเเต่งตั้งตำแหน่งพนักงานราชการ วิชาเอกคณิตศาสตร์
2563นักเรียนทดสอบร่างกายเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
2563 ครูและนักเรียนร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดเฉลิมกาญจนา (บ้านโนนกอง) และวัดบ้านโพธิ์
2563ยินดีต้อนรับบุคคลากรใหม่คุณครูรุ้งโรจน์ เพ็งแจ่ม ครูภาษาจีน และคุณครูปริชาติ แสงงาม ครูหอพัก
2563นายวิสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผอ.สพม.28 และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าเยี่ยมพิธีหน้าเสาธง ห้องเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน
2563การรับนักเรียนประจำเข้าหอพัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2563อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21/2561
2563ภาพถ่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ศรีสะเกษ
2563การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ครั้งที่1/2563
2563อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนคุณธรรม
2563รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประจำปีการศึกษา 2563
2563สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ.2563
2562มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2562
2562การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
2562นายสุรศักดิ์ พะประโคน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการหอพัก ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ คุณครูต่างชาติชาวจีน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2562ไว้อาลัยแด่ผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ Terminal21 จ.นครราชสีมา
2562กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ"สายใยน้อง-พี่SMTE/MSP สว.ศก."ประจำปีการศึกษา 2562
2562พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562
2562อำลาสถาบัน สว.ศก
2562GRADUATION PARTY ENGLISH PROGRAM SW.SK.
2562GRADUATION PARTY ENGLISH PROGRAM SW.SK. (ชุด 2)
2562รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
2562ติว O-NET ม.3
2562พิธีประดับอินทรนูลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
2562มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดศรีสะเกษ กีฬาประเภทกรีฑาและยูโด
2562อบรม GSP
2562การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประเภทกีฬายูโด ประจำปี 2563
2562มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2562พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563 จำนวน 11 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 7-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
2562มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่41 "อุดรธานีเกมส์"
2562ตัวเเทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ สาขา Innovation สำหรับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
2562กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ม.1 เรียนรู้ทักษะการดำรงชีวิต คิดพัฒนา
2562กิจกรรมตรวจสุขภาพของนักเรียนในโครงการส่งเสริมสุขภาพ
2562ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทิดพระเกียรติ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2562การแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 21 ธันวาคม 2562
2562การแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 22 ธันวาคม 2562
2562การแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 26 ธันวาคม 2562
2562การแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 27 ธันวาคม 2562
2562การแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน
2562การแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - หนุ่มหล่อ สาวสวย
2562การแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - มอบรางวัล พิธีปิด
2562"การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การงานอาชีพ
2562งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การงานอาชีพ
2562ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี (ดนตรีสากล) ครั้งที่1
2562ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้น
2562มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลที่นักกีฬาได้รับจากการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 3 ประเภทกีฬายูโด-ยูยิตสู
2562อบรมโครงการสอนวิชาชีพ และการสร้างคนดีสู่สังคม
2562วันวชิราวุธ
2562นักเรียนโปรแกรม SMTE และ MSP เข้าค่ายประจำปีการศึกษา 2562
2562นักเรียนโปรแกรม SMTE และ MSP เข้าค่ายประจำปีการศึกษา 2562
256212 สว. - เบื้องหลัง สว.ศก. รวมใจเพื่อต้อนรับารประชุมสัมมนาทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
256212 สว. - คนดีศรีนครินทร์ ปีการศึกษา 2562
256212 สว. - การประชุมสัมมนาทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
256212 สว. - งานเลี้ยงการประชุมสัมมนาทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
256212 สว. - ต้อนรับพี่น้องจาก 12 สว.
256212 สว. - การแข่งขันกีฬา 12 สว.
2562นักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 "มรุกขนครเกมส์"
2562ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
2562พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศรีนครินทร์และหอประชุมแม่ฟ้าหลวง
2562ติวคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
2562นักกีฬาเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41
2562การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4
2562ครูอนัญญา กล่าวอำลาย้ายสถานศึกษา
2562มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2562การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์"
2562วันปิยมหาราช
2562ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562
2562การอบรมเรื่องกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 พ.ศ.2559-2563
2562งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
2562มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
2562พิธีมุทิตาจิต..แด่คุณครูด้วยหัวใจ
2562มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2562มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
2562มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2562สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในโรงเรียน
2562นำนักเรียนเข้าร่วมชมและเชียร์ Sisaket Basketball World Invitation
2562รวมภาพครูเกษียณสำหรับทำวิดีทัศน์
2562ดูแลแปลงนาข้าว "ทำไร่นาดำตามรอยพ่อหลวง ร.๙ อย่างพอเพียง"
2562การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
2562ทริปมุทิตาจิต ณ กาญจนบุรี
2562คลิปการแสดง - ทริปมุทิตาจิต ณ กาญจนบุรี
2562ค่ายธรรมะ ม.2 และ ม.5
2562ทำไร่นาดำตามรอยพ่อหลวง ร.๙ อย่างพอเพียง
2562การแข่งขัน A-MATH
2562วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
2562วันแม่ ปีการศึกษา 2562
2562ปักดำวันแม่..เก็บเกี่ยววันพ่อ ปี 2562
2562ภาพ ผอ.คณาวุฒิ พรหมทา
2562วันศรีนครินทร์ ปีการศึกษา 2562
2562นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันอาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
2562วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2562
2562ค่ายนิติวิทยาศาสตร์ ม.4 ปีการศึกษา 2562
2561ภาพกิจกรรม ผอ.คณาวุฒิ พรหมทา
2561ด้านที่ 1 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
2561ด้านที่ 2 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
2561ด้านที่ 3 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
2561ด้านที่ 4 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
2561ด้านที่ 5 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
2561ภาพกราฟิกสำหรับทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
2561ประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
2561อบรม SWSK G Suite
2561อบรม Zipgrade
2561ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2561
2561ม.6 ติวโอเน็ต
2561ค่ายวิชาการสู่ชมชุม-ครูชิตพันธ์
2560Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2
2559บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน ถวาย รัชกาลที่ ๙
2559แสงเทียนแห่งศรัทธาแด่องค์ราชันย์ของปวงประชาชาวศรีสะเกษ
2559กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและบำเพ็ญกุศลถวาย รัชกาลที่ ๙
2559สวดพระอภิธรรมพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2559จุดเทียนถวายอาลัย ร.๙
2559จุดเทียนถวายอาลัย ร.๙ มุมสูง
2559ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
2559พิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์
2559สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2559บวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า องค์ใหม่
2559พิธีเปิดโรงเรียนธนาคาร
2557งานเกษียณรองประดิษฐ์ นวลใส- ครูประพันธ์ กาญจนเกษม
2557วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557
2561ภาพถ่ายครู - สตูดิโอ (ชุุดที่ 1)
2561ภาพถ่ายครู - สตูดิโอ (ชุดที่ 2)
2561ภาพถ่ายคณะกรรมสถานศึกษา - สตูดิโอ
2560ภาพอาคารและห้องต่างๆ
2560รวมภาพ "สมเด็จย่า"
2560รวมภาพสมเด็จย่า - สมเด็จพระเทพฯ
2560ภาพ รร. มุมสูง
2560ภาพเครื่องแบบนักเรียน สว.ศก.
2559swsk wallpaper
2559ภาพประดู่แดง-ดอกทานตะวัน
2550ภาพเก่า สว.ศก.
2549รวมภาพเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
2539ดาวน์โหลด เพลงมาร์ชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์