Dayin

ครูฎายิน

เยี่ยมชั้นเรียน/นิเทศการสอน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4 เยี่ยมชมการจัดเรียนการสอน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

นิเทศการสอน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เยี่ยมเยี่ยมชมการจัดเรียนการสอน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1