Dayin

ครูฎายิน

รายงานอื่นๆ

แผนการจัดการเรียนรู้

บันทึกหลังสอน

  • ปีการศึกษา 2562
  • ปีการศึกษา 2561
  • ปีการศึกษา 2560

แบบประเมินผลนักเรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

วิจัยในชั้นเรียน

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

รายงานการพัฒนาตนเอง SAR 

แบบบันทึกการใช้สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี

วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล