Dayin

ครูฎายิน

ผลงานนักเรียน

รวมตัวอย่างงานวิดีทัศน์

https://www.youtube.com/playlist?list=PLywwNroAvOYuhb8jWQkEncdtGRvvvQis_

– https://www.youtube.com/playlist?list=PLywwNroAvOYvMCAjotvKVFFIA29LxpfcV

ปีการศึกษา 2557

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา การผลิตสื่อวิดีทัศน์ ง30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ม.5/4   https://www.youtube.com/channel/UCQ4Pya3YgnV1VYQ2gtwFAjg/videos

ปีการศึกษา 2558

รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา การผลิตสื่อวิดีทัศน์ ง30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ม.5/4   https://www.youtube.com/channel/UCQ4Pya3YgnV1VYQ2gtwFAjg/videos

ปีการศึกษา 2559

รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา การผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว ง30245 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชา การผลิตสื่อวิดีทัศน์ ง30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ง30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2560

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา การผลิตสื่อวิดีทัศน์ ง30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ง30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2561

รายวิชา สร้างเกมสร้างสรรค์ ว30211  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

รายวิชา การผลิตสื่อวิดีทัศน์ ว30214 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ม.5/3   https://www.youtube.com/channel/UC0F6fvVViKZZc5z0f9AhcfA/videos

ปีการศึกษา 2562

รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ว30210 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา การผลิตสื่อวิดีทัศน์ ง30214 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  • M.501 computer (ตั้งชื่อตามเงื่อนไขไม่ได้)
  • 62.502 computer (ตั้งชื่อตามเงื่อนไขไม่ได้)
  • computer62 503 (ตั้งชื่อตามเงื่อนไขไม่ได้)