Loading

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
School Management Support System : SMSS
  • เข้าใช้งานได้ที่ : http://swsk.youweb.info
  • ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนทุกท่าน ต้องบันทึกกิจกรรมทุกวันทำการ ดังนี้
    • การมาเรียนของนักเรียนในที่ปรึกษา
    • การเข้าเรียนของนักเรียนแต่ละรายวิชา แต่ละคาบ
  • ระบบ SMSS สามารถรายงานผลได้ เป็นรายบุคคล รายห้อง รายวัน รายสัปดาห์ หรือแบบสรุป
  • ผู้ดูแลระบบ : นางสาวปฐมาภรณ์  อาทิเวช ครู วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล