โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรด้าน ICT เพื่อให้ครูได้มีทางเลือกที่หลากหลายในการเลือกในเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนของครูในปีการศึกษาต่อไป

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ดังนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ SWSK G Suite
จำนวน 16 ชั่วโมง วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 เวลา 08.30-16.30 น
SWSK G Suite for Education

เป็นแพ็คเกจของบริการที่ใช้ระบบคลาวด์ ซึ่งทำให้โรงเรียน ครู นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่แค่ใช้อีเมลและแชท แต่ยังมีการประชุมทางวิดีโอ โซเชียลมีเดีย การทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์ และอีกมากมาย เพียงลงชื่อสมัครใช้บัญชี G Suite โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการใช้กับบริการของ Google (โดเมนของโรงเรียนคือ www.swsk.ac.th)เมื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของโดเมนแล้ว คุณและทีมสามารถเริ่มใช้ Gmail, ปฏิทิน, ไดรฟ์ และบริการหลักอื่นๆ ของ G Suite รวมถึงบริการเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น Google+, แฮงเอาท์, Blogger และอีกมากมาย

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่คุณครูจะสามารถนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน หรืองานสำนักงานได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งโรงเรียนยังมีทรัพย์กรที่พร้อมจะสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จึงจัดทำระบบ SWSK G Suite ขึ้นมาเพื่อเปิดให้บริการแก่บุคลากรของโรงเรียน (ตามเงื่อนไข) โดยเป็นการให้บริการฟรี ในปีการศึกษา 2561 โดยจะเริ่มให้บริการแก่คุณครูก่อนและจะเปิดระบบให้นักเรียนขอใช้บริการในช่วงภาคเรียนที่ 1/2561 และเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบ SWSK G Suite และ Google site แก่ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ SWSK G Suite จำนวน 16 ชั่วโมง ขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวฎายิน ลีลา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1

ภาพกิจกรรม :

ผลงานคุณครู

ใส่ความเห็น