นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในงานวันรพี รำลืกถึงบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 23 สิงหาคม 2562

ถ่ายภาพ : คุณครูธนศักดิ์ ตยะพักตร์

ใส่ความเห็น