วันศรีนครินทร์ : ๑๘ กรกฎาคม
“วันศรีนครินทร์”
เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาอันล้นพ้นที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีการจัดตั้ง “กองทุนวันศรีนครินทร์” ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งนำเงินสมทบทุน ไปใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และขาดแคลนในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน อันเป็นพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา
พระบรมราชชนนีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติในด้านต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะการช่วยเหลือด้านสาธารณสุข การพยาบาล และการแพทย์ โดยมีพระราชกรณียกิจสำคัญดังต่อไปนี้
1. ก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี มีอักษรย่อว่า พอ.สว. เป็นหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ ทรงเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารพร้อมทีมแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และสมาชิกสมทบอีกคณะหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส
2. ก่อตั้งมูลนิธิขาเทียม ทำให้ผู้พิการสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัว และครอบครัวได้
3. ก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ขึ้นที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อใช้เป็นสถานที่ตรวจวินิจฉัยเต้านม โดยทรงนำเงินพระราชทานและเงินบริจาค ไปพัฒนาด้านการรักษาโรคมะเร็งเต้านม และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส
วันศรีนครินทร์จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะด้านการแพทย์จะจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เช่น พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จย่า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลทักษิณานุประทาน

ใส่ความเห็น