โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการรับรอง การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่สถาบันการศึกษา ปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด 19 “ผ่านมาตรฐาน” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ใส่ความเห็น