การรับนักเรียนประจำเข้าหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ด้วยมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยได้รับความอนุเคราะห์อาสาสมัครจาก อสม.ตำบลโพธิ์ อ.เมือง ศรีสะเกษ ในการคัดกรองผู้ปกครองและนักเรียนก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน โดยแบ่งนักเรียนเข้าหอพักเป็น 2 ระดับ ม.ปลาย เข้าหอพัก 29 มิ.ย.2563 และ ม.ต้น เข้าหอพัก 30 มิ.ย.2563 // วันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น