โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ขอขอบคุณนางเนาวรัตน์ บุญกันหา นายพงศ์ศิริ ชิดชม นางสาวจุรีภรณ์ อาจสาลี นักวิชาการสาธารณสุข และนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ที่มาให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ เรื่องการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น