โดย…

 1. นายสิทธิพร จันทพันธ์ ม.6/1
 2. นายพีรวัส อุตมะ ม.6/1
 3. นางสาวใบเตย เสถียรกุลวงศ์ ม.6/3
 4. นางสาวปภาพินท์ แผ้วไธสง ม.4/4
 5. นางสาวพนิชดา แดงบุญเรือง ม.4/4
 6. นางสาวฉมาสินี ศรีชมภู ม.4/4

ดูแลการผลิต

 1. นางสาวฎายิน ลีลา
 2. นางสาวบังอร ศรีเนตร
 3. นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ
 4. นายปรมินทร์ แก้วดี
 5. นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
 6. นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม
 7. นางจามจุรี นวลตา

อำนวยการผลิต
นายคณาวุฒิ พรหมทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ใส่ความเห็น