กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ “การประชุมจัดทำแผนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์” ทั้ง 12 โรงเรียน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 6-8 ต.ค.62

ใส่ความเห็น