“4 ซูเปอร์ฮีโร่…ในดินแดนมหัศจรรย์”

วิดิทัศน์จากใจ สว.ศก. แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2562
นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา รองผู้อำนวยการฯ
นางสาววรรณภา ทองรอง
นายพิเชฐ อินลี
นางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย

ทีมงาน
นางสาวพิชญ์ชา อินลี ศิษย์เก่า รุ่น 8 (หัวหน้าทีม)
นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ศิษย์เก่า สว.ศก. รุ่น 12 (บทภาพยนตร์)
นายสิทธิพร จันทพันธ์ ม.6/1
นายพีรวัส อุตมะ ม.6/1
นายณัฐ ศรบุญทอง ม.6/1
นายกิตติพล กุลวงศ์ ม.6/1
นายธิติกรณ์ ระวิชัย ม.6/1
นางสาวภัทรวดี จันใด ม.6/1
นางสาวใบเตย เสถียรกุลวงศ์ ม.6/3
นางสาวยูถิกา พุ่มเพ็ชร ม.4/4
นางสาวปภาพินท์ แผ้วไธสง ม.4/4

ดูแลการผลิต
นางสาวฎายิน ลีลา ครู
นางสาวพิชญ์ชา อินลี ศิษย์เก่า รุ่น 8

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Srinagarindra the Princess Mother School,Si Sa Ket under Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Patronage

ใส่ความเห็น