โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ศรีสะเกษ ทำพิธีเปิด “โรงเรียนธนาคาร” ขึ้นในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรรู้จักเก็บออมเงิน โดยได้รับความอนุเคราะห์ความรู้ในการจัดตั้งโรงเรียนธนาคารจากเจ้าหน้าที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ศรีสะเกษ เป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น