โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะนักเรียนและบุคลากร ดูแลแปลงนาข้าว “ทำไร่นาดำตามรอยพ่อหลวง ร.๙ อย่างพอเพียง” ณ แปลงนาสาธิต บ้านโนนเค็ง อ.เมือง ศรีสะเกษ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
ถ่ายภาพ : ครูจาจุรี ซำบุญมี

ใส่ความเห็น