นายคณาวุฒิ พรหมทา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ฝ่ายกิจการหอพัก

สนับสนุนการสอน