CHRISTMAS DAY 2021 SW.SK. ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ & ENGLISH PROGRAM โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้จัดงานวันคริสต์มาส ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ถ่ายภาพ
นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุล
นางจามจุรี นวลตา
นางสาวมาริสา แสงกล้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
นายบุญชัย บุญชิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ใส่ความเห็น