Loading

ช่องทางการแนะนำอื่นๆ

1. แนะนำด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 68 หมู่ 6 ต.โพธิ์ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000 email : swsk@swsk.ac.th

2. Facebook โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : https://www.facebook.com/SrinagarindrathePrincessMotherSchoolSiSaKet

3. ระบบส่งข้อความ m.me/SrinagarindrathePrincessMotherSchoolSiSaKet

4. แนะนำทางอีเมล์ email : swsk@swsk.ac.th