“โครงการวัยเรียนสดใส ห่างไกลความเสี่ยงจากยาเสพติดและพฤติกรรมทางเพศ” ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดอบรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธศึกษาตอนต้นและปลาย โครงการวัยเรียนสดใส ห่างไกลความเสี่ยงจากยาเสพติดและพฤติกรรมทางเพศ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น