Loading

แผนผังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หมายเลข
 1. อาคารประดู่แดง (108)
 2. อาคารศรีนครินทร์ (324)
 3. อาคารสระปทุม (306)
 4. อาคารเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา
 5. อาคารโรงอาหารหอประชุม
 6. อาคารพลศึกษา
 7. หอประชุมแม่ฟ้าหลวง
 8. โรงครัว
 9. หอพักหญิง 1 (หอพักไพลิน)
 10. หอพักหญิง 2 (หอพักทับทิม)
 11. หอพักชาย 1 (หอพักมรกต)
 12. หอพักชาย 2 (หอพักบุษราคัม)
 13. แฟลตครู 1
 14. แฟลตครู 2
 15. บ้านพักรองผู้อำนวยการโรงเรียน 1
 16. บ้านพักรองผู้อำนวยการโรงเรียน 2
 17. บ้านพักครู 1
 18. บ้านพักครู 2
 19. บ้านพักครู 3
 20. โรงจอดรถ 1
 21. โรงจอดรถ 2
 22. โรงจอดรถ 3
 23. สนามฟุตบอล
 24. สนามบาสเก็ตบอล
 25. สนามกีฬาอเนกประสงค์
 26. พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมมราชชนนี