Loading

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ศรีสะเกษ  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
 5. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีคุณภาพและพฤติกรรมที่เหมาะสม
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
 3. สถานศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. ส่งเสริมสุขภาพ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และสุนทรียภาพของผู้เรียน
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกโดยจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
 5. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สุขภาพกาย สุขภาพจิต
 7. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ความผูกพันในองค์กรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 8. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 9. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 10. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริ
 11. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 12. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

อัตลักษณ์

บุคลิกดี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ

เอกลักษณ์

สถาบันสร้างคนดี ศรีนครินทร์