Loading

โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2547

โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนได้รับรางวัล ชมเชย โครงการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2563