Loading

 งานบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล  พัฒนาระบบสารสนเทศด้วยลงเวลาแบบ Scan ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อในสมุดลงเวลา  ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยฝห้ทราบข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเข้าออกงาน  เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลได้เป็นอย่างดี  เช่น

  • การรายงานประวัติบุคลากรอย่างละเอียด
  • รายงานแสดงข้อมูลวันลาของบุคลากร
  • รายงานข้อมูลการขาด ลา มาลาย ทั้งแบบแจกแจงและแบบสรุป
  • รายงานการเข้าออก การมาทำงานของบุคลากร
  • รายงานจำนวนวันลาคงเหลือ  เป็นต้น

โดยบุคลากรทุกคน ต้องมาบันทึกลายนิ้วมือที่ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล  ด้วยโปรแกรม Scan ลายนิ้วมือ   จากนั้นก็สแกนลายนิ้วนือเมื่อเวลาเข้าทำงาน และลงเวลากลับทุกวัน โดยมีกำหนดเวลาดังนี้

  • ลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ไม่เกิน 08.30 น.
  • ลงเวลากลับ  ตั้งแต่  16.30 น.
  • หากไม่ลงเวลาเข้าและออก ระบบจะแจ้งว่า ไม่ลงเวลา
  • หากลงเวลาเข้า หรือออก เพียงอย่างเดียว ระแบบจะแจ้งว่า  ไม่ลงเวลา
  • หากลงเวลาเกิน  08.30 น. ระบบจะแจ้งว่า มาสาย

ผู้ดูแลระบบ : นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล