Loading

ช่องทางการร้องเรียนอื่นๆ

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 68 หมู่ 6 ต.โพธิ์ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000 email : swsk@swsk.ac.th

2. ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ถนนวันลูกเสือ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

3. Facebook โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : https://www.facebook.com/SrinagarindrathePrincessMotherSchoolSiSaKet

4. ระบบส่งข้อความ m.me/SrinagarindrathePrincessMotherSchoolSiSaKet

5. สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579

ส่งหลักฐานประกอบการร้องเรียนได้ที่ email : swsk@swsk.ac.th