Loading


บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก

 • ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2534 โรงเรียนไตรมิตร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส
 • ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอก การบริหารการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

 • 68 หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 089-8487613

ประสบการณ์การทำงาน

 • อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนไตรมิตร ปี 2534-2540
 • อาจารย์ 2 ระดับ 6 (5) โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 12 ธันวาคม 2540
 • อาจารย์ 2 รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนดงรักวิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 4 กรกฎาคม 2543
 • อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 30 กันยายน 2545
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 23 มกราคม 2546
 • รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 กุมภาพันธ์ 2549
 • รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 26 กันยายน 2554

ติดต่อ : Chitlada@swsk.ac.th