วันเดือนปีเกิด วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ.  2520

สถานที่เกิด อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่อยู่ปัจจุบัน 1552/22  ถนนชัยสวัสดิ์ (ศรีสุมังค์ 5)   ตำบลเมืองใต้  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  

ประวัติการรับราชการ

 • พ.ศ. 2543 อาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม  กรมสามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2544 อาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนขุขันธ์  
 • พ.ศ. 2552 รองผู้อำนวยการ  โรงเรียนขุขันธ์
 • พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการ  โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
 • พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการ  โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 • พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ.  2532 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านเริงรมย์
 • พ.ศ.  2535 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา (หนองทุ่ม)
 • พ.ศ.  2538 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนขุขันธ์ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • พ.ศ.  2542 ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
  • – นักศึกษาทุนโครงการคุรุทายาท กรมสามัญศึกษา
  • – นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
 • พ.ศ.  2549 ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม. การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • พ.ศ.  2561 ปริญญาเอก  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ( ค.ด. การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การศึกษาดูงานด้านการศึกษา

 • ประเทศในทวีปยุโรป เยอรมัน  เนเธอร์แลนด์และเบลเยียม
 • ประเทศในทวีปเอเชีย จีน  ไต้หวัน – ประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา  สปป.ลาว

บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก

 • ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2534 โรงเรียนไตรมิตร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส
 • ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอก การบริหารการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

 • 68 หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 089-8487613

ประสบการณ์การทำงาน

 • อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนไตรมิตร ปี 2534-2540
 • อาจารย์ 2 ระดับ 6 (5) โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 12 ธันวาคม 2540
 • อาจารย์ 2 รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนดงรักวิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 4 กรกฎาคม 2543
 • อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 30 กันยายน 2545
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 23 มกราคม 2546
 • รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 กุมภาพันธ์ 2549
 • รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 26 กันยายน 2554

ติดต่อ : Chitlada@swsk.ac.th