Loading

ระดับผลงานที่ได้รับ/รางวัลที่ได้รับชื่อ-สกุลหน่วยงานที่มอบรางวัล
นานาชาติผู้ฝึกสอนกีฬายูโด รางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนักมากกว่า๗๘ กิโลกรัมขึ้นไป ในรายการFESCOMINTERNATIONAL JUDO CHAMPIONSHIP 2018 PENANG, MALAYSIAนายศักดิ์ชัยอุไรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นานาชาติรางวัลเหรียญทองแดง กีฬายูโด รุ่นน้ำหนักมากกว่า๗๘ กิโลกรัมขึ้นไป ในรายการFESCOMINTERNATIONAL JUDO CHAMPIONSHIP 2018 PENANG, MALAYSIA.นางสาวจิดาภาโสภาลีสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเทศรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานOBECQAประจำปี ๒๕๕๙– ๒๕๖๐โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ศรีสะเกษสพฐ.
ประเทศรางวัลIQA AWARDประจำปี ๒๕๖๑สพฐ.
ประเทศรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองOBEC AWARDSด้านบริหารจัดการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑สพฐ.
ประเทศ-รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองOBEC AWARDS รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑นายสุรศักดิ์พะประโคนสพฐ.
ประเทศ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์สพฐ.
ประเทศ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์นางนวลอนงค์วุฒิเสลาสพฐ.
ประเทศ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์นางจิตรลดาแจ่มปัญญาสพฐ.
ประเทศผู้ฝึกสอนกีฬายูโด รางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๘๑กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕บุรีรัมย์เกมส์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประเทศผู้ฝึกสอนกีฬายูโด รางวัลเหรียญเงิน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๘๑กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬายูโดชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๓ จังหวัด จันทบุรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประเทศ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์๑.นายสุภรณ์พรหมคุณ
๒.นายไกรสยามน้อยมิ่ง
๓.นายทัศพันธ์จันประทัด
๔.นางกัญญารัตน์พรหมคุณ
๕.นายศุภชัยพิมทะปะทัง
สพฐ.
ประเทศ-ผู้ฝึกสอนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์๑.ว่าที่ร้อยโทประหยัดหัดโถ
๒.นางสาวปฐมาภรณ์อาทิเวช
สพฐ.
ประเทศ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการประกวดละครคุณธรรม ม.๑-ม.๖งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์๑.นายทวีชัยใจพร
๒.นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์
๓.นางจิรวรรณ ศรีนาม
๔.นายธนศักดิ์ เวทนา
๕.นางสาวนุชนภา สุขใจ
สพฐ.
ประเทศ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดงมายากล ม.๑-ม.๖งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์๑.นายธนศักย์ตยะพักตร์
๒.นายศุภชัยพิมทะปะทัง
สพฐ.
ประเทศ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์๑.นายวิจักษณ์ทองเพชร
๒.นายสุรศักดิ์ บุญมางาม
สพฐ.
ประเทศ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการประกวดแปรรูปอาหาร ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์๑.นางสาวฐิติพรมีเดช
๒.นางเกศรา จันทร์แสง
สพฐ.
ประเทศ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๑-ม.๓งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์๑.นางไพวรรณ์ยอดธรรมรัตน์
๒.นางสุประวีณ์ทานะ
สพฐ.
ประเทศ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์๑.นางไพวรรณ์ยอดธรรมรัตน์
๒.นางสาวมุกดา บรรณบุบผา
สพฐ.
ประเทศ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.๑-ม.๓งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์นายไกรสยามน้อยมิ่งสพฐ.
ประเทศ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.๑-ม.๓งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์สพฐ.
ประเทศรางวัลเหรียญทองแดง กีฬายูโด รุ่นน้ำหนักมากกว่า๗๘ กิโลกรัมขึ้นไป ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ บุรีรัมย์เกมส์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประเทศรางวัลเหรียญทองแดง กีฬายูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๘๑กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ บุรีรัมย์เกมส์นายรวิสุตทองละมุลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประเทศรางวัลเหรียญเงิน กีฬายูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๘๑กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬายูโดชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๓ จังหวัด จันทบุรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประเทศรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-ม.๓งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์๑.เด็กหญิงกมลวรรณคารศรี
๒.เด็กหญิงกัญญารัตน์ศรีใส
๓.เด็กชายวชิรวิชญ์สิทธิศรีจันทร์
สพฐ.
ประเทศเหรียญทองการประกวดละครคุณธรรม ม.๑-ม.๖งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์๑.นางสาวกนิษฐา ชาติเชื้อ
๒.เด็กหญิงกานต์สิรี เจริญศรีสมบัติ
๓.นายณัฎ ศรบุญทอง
๔.นายณัฐวุฒิ ศรีบูรณ์
๕.นางสาวดาริน คะมี
๖.นางสาวธันชนก คำจันทร์
๗.นายธิติกรณ์ ระวิชัย
๘.นายธีรธรรม ยะประเภา
๙.นายนราธิวัฒน์ เจริญชัย
๑๐.นางสาวบัวชมพู คำทวี
๑๑.นางสาวพลิศภัสร์ ภัททวัชรมงคล
๑๒.นายพิสิษฐ์ นามวิชัย
๑๓.นางสาวภัทรวดี จันใด
๑๔.นางสาวศิริมณี ไชยโพธิ์
๑๕.นายอธิพัชร์ พิริยะพรทวีเดช
๑๖. นางสาวอนงนาฎ นิสวงค์
๑๗. นางสาวอังษณา โพธิจันทร์
๑๘. นางสาวเกล้าฟ้า คำมุงคุล
๑๙. นายเศรษฐสิริ บุญศรี
๒๐. เด็กหญิงแพรชมพู ไกรศร
สพฐ.
ประเทศเหรียญทองการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์๑. นายกริชศักดา สาขา
๒. นางสาวจิดาภา โสภาลี
๓. นายจิรพัฒน์ สมศรี
๔. นางสาวจิราวดี ดอกคำ
๕. นางสาวชฎาวรรณ ทองจันทร์
๖. นางสาวชนานันท์ บุษราคัม
๗. เด็กชายชัชพิภูมิ พรหมทา
๘. นางสาวฐิตาภา ศิริโสตณ์
๙. นายฐิติภัทร พรหมคุณ
๑๐. นางสาวฐิติมา พิมพา
๑๑. นายทินภัทร บุษบา
๑๒. นายธนวิทย์ บรรลุศิลป์
๑๓. นายธวัชชัย พวงเพรช
๑๔. นางสาวธารทิพย์ ศรีเชียงหาม
๑๕. เด็กชายนพณัฐ รัตนวัน
๑๖. นางสาวนภัสวรรณ กุหลาบขาว
๑๗. นางสาวบุญธีรา แฝงบุญ
๑๘. นางสาวปณิดา สิทธฺิคุณ
๑๙. เด็กหญิงปภาพินท์ แผ้วไธสง
๒๐. เด็กหญิงปิยธิดา ดิษฐ์ประสพ
๒๑. นางสาวปิยธิดา ฉลาดเอื้อ
๒๒. นายพชร ถิระโคตร
๒๓. เด็กหญิงพนิชดา แดงบุญเรือง
๒๔. นางสาวพรชนก จึงตระกูล
๒๕. นางสาวพรพิมล นาริต
๒๖. นายพานทองแท้ บุญชิต
๒๗. นางสาวพิชชาภา ชัยชาญ
๒๘. เด็กชายพีรณัฐ วงค์ขันต์
๒๙. นางสาวภัทราพร สระแก้ว
๓๐. นายภูริพัฒน์ คำหล้า
๓๑. นางสาวรัชนีกร วรรณวงษ์
๓๒. นายวชิรวิทย์ บัวทอง
๓๓. เด็กหญิงวราภรณ์ ผันพลี
๓๔. นางสาววิชญาพร นามภักดี
๓๕. เด็กหญิงศลิษา ทองดี
๓๖. เด็กหญิงสุพัชญา สุตะพันธ์
๓๗. เด็กหญิงอทิตยา เหมือนลา
๓๘. นายอัมรินทร์ ผันพลี
๓๙. นายเจนณรงค์ ชมชื่น
๔๐. นายเทวินทร์ นามรัตน์ศรี
สพฐ.
ประเทศเหรียญทองการแข่งขันการแสดงมายากล ม.๑-ม.๖งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์๑.นายชัยวัฒน์ คำเสียง
๒.นางสาวณัฐริกา ชนะมี
สพฐ.
ประเทศเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์๑.เด็กชายจักรภพ หิมะคุณ
๒.เด็กชายปภินวิช จารีรักษ์
๓.เด็กชายภูริพัฒน์ ตั้งวิริยะวรกุล
สพฐ.
ประเทศเหรียญทองการประกวดแปรรูปอาหาร ม.๑-ม.๓งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์๑.เด็กหญิงกวินทิพย์ พันธ์สำโรง
๒.เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองสิทธิ์
๓.เด็กหญิงรริสรา พรมกอง
สพฐ.
ประเทศเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์๑.เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์เติบ
๒.เด็กหญิงณรัตนา อำไพ
๓.เด็กหญิงมิ่งขวัญ ยานะรมย์
สพฐ.
ประเทศเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์๑. นางสาวจิดาภา จันเหลือง
๒. นางสาวศวรรยา ดวนใหญ่
๓. นางสาวสิริกานต์ สำราญล้ำ
สพฐ.
ประเทศเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์เด็กชายภูบดี ศรีโสดาสพฐ.
ประเทศเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์เด็กชายธรรมคุณ สัมฤทธิ์สพฐ.
เขตพื้นที่การศึกษารางวัลบ้านพักครู ระดับยอดเยี่ยมสพม. ๒๘