Loading

ระดับผลงานที่ได้รับ/รางวัลที่ได้รับชื่อ-สกุลหน่วยงานที่มอบรางวัล
ประเทศรางวัลชมเชย โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๑โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษสพฐ.
ประเทศผู้ฝึกสอนกีฬายูโด รางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “อุดรธานีเกมส์”นายศักดิ์ชัย อุไรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประเทศผู้ฝึกสอนกีฬายูโด รางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “อุดรธานีเกมส์”กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประเทศ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ จังหวัดศรีสะเกษ๑.นายสุภรณ์ พรหมคุณ
๒.นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
๓.นายจักรพงศ์ เจริญกิจพานิช
๔.นายศุภชัย พิมทะปะทัง
สพฐ.
ประเทศ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ จังหวัดศรีสะเกษ๑.ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถ
๒.นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
สพฐ.
ประเทศ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ จังหวัดศรีสะเกษ๑.Mr.Kevin Navarro
2.นางสาวดวงสมร กาบมาลี
สพฐ.
ประเทศ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงมายากล ม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ จังหวัดศรีสะเกษ๑.นายธนศักย์ ตยะพักตร์
๒.นายศุภชัย พิมทะปะทัง
สพฐ.
ประเทศ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ จังหวัดศรีสะเกษ๑.นายวิจักษณ์ ทองเพชร
๒.นายสุรศักดิ์ บุญมางาม
สพฐ.
ประเทศ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการทำอาหารคาวหวามเพื่อสุขภาพ ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ จังหวัดศรีสะเกษ๑.นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
๒.นางเกศรา จันทร์แสง
สพฐ.
ประเทศ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ จังหวัดศรีสะเกษ๑.นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
๒.นางเกศรา จันทร์แสง
สพฐ.
ประเทศ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ จังหวัดศรีสะเกษนายไกรสยาม น้อยมิ่งสพฐ.
ประเทศรางวัลเหรียญทองแดง กีฬายูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ อุดรธานีเกมส์นายสุทัศน์ ถนอมใจกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประเทศรางวัลเหรียญทองแดง กีฬายูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ อุดรธานีเกมส์นายศุภฤกษ์ สมอหมอบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประเทศรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ จังหวัดศรีสะเกษ1. นางสาวชนิดาภรณ์ อุ่นสถิตย์
2. นายพัสกร เสี้ยวทอง
3. นางสาวศุภวรรณ พรมเคน
สพฐ.
ประเทศเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ จังหวัดศรีสะเกษ1. เด็กชายจิรัฏฐ์ สะโสดา
2. เด็กชายชาคริต วงษ์ทา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา สองเมือง
4. เด็กหญิงธนพร ไทยปิยะ
5. เด็กชายธนวัฒน์ สุริโย
6. เด็กหญิงปัทมาภรณ์ ดอกอินทรื
7. เด็กหญิงปิยธิดา ดิษฐประสพ
8. เด็กชายพีรติ ศิริพุ่มพา
9. เด็กชายภูวรินทร์ ลุนคำ
10. เด็กหญิงลักษณารีย์ จองบุญวัฒนา
11. เด็กหญิงสิริยากร ศรีสุภา
12. เด็กหญิงสุปะวีร์ วงษ์นาลอย
13. เด็กหญิงอภิญญา แก้มมูล
14. เด็กหญิงอรุถณี วรจักร์
สพฐ.
ประเทศเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ จังหวัดศรีสะเกษ1. เด็กชายธีรเดช แกล้วกล้า
2. เด็กชายวัชเรนทร์ ทองเหลื่อม
3. เด็กชายสรรค์ติชัย ศรีหาวงศ์
สพฐ.
ประเทศเหรียญทอง การแข่งขันการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ จังหวัดศรีสะเกษ1. เด็กหญิงผลาหนุน กุลมี
2. เด็กหญิงภัทราพร สายสิงห์
3. เด็กหญิงโยชณา น้อยวรรณะ
สพฐ.
ประเทศเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ จังหวัดศรีสะเกษ1. นายธนพล พลหาญ
2. นายภานุพงศ์ พะวงค์
3. นายอัษฏายุธ คำเสียง
สพฐ.
ประเทศเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ จังหวัดศรีสะเกษเด็กชายภูบดี ศรีโสดาสพฐ.